Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Grupę GSM

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Grupa GSM informuje swoich dostawców, klientów, potencjalnych klientów, gości, kooperantów będących osobami fizycznymi oraz osoby będące pracownikami lub współpracownikami tych podmiotów, że:

Administrator danych

Państwa dane osobowe są współadministrowane przez spółki Grupy GSM, w skład której wchodzą:

 1. GSM Assets Sp. z o.o.

 2. GSM Produktion Sp. z o.o.

 3. GSM Produktivity Sp. z o.o.

 4. GSM Motion Sp. z o.o. 

 5. GSM Motion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 6. GSM GmbH

 7. GSM Capital

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez którąkolwiek ze spółek Grupy GSM możecie się Państwo kontaktować w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@gsmotion.pl, adres: GSM MotionSp. z o. o Sp.k., ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 35, 64-010 Krzywiń, tel. 655174200
 

Obowiązki współadministratorów

Za wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i art.14 RODO oraz praw osób, których dane dotyczą przewidzianych w art. 15-22 RODO, wobec osób, których dane osobowe zostały zebrane w związku z działalnością spółek Grupy GSM z siedzibą na terytorium RP, odpowiada GSM Motion Sp. z o. o.Sp.k 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. w związku z zainteresowaniem naszą ofertą lub prowadzonymi negocjacjami mającymi na celu zawarcie umowy oraz w celu wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,realizacji obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w uzasadnionym interesie spółek Grupy GSM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. w celu promocji produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy GSM, w tym marketingu bezpośredniego, czyli w uzasadnionym interesie spółek Grupy GSM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 5. w celu tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne spółek Grupy GSM, czyli w ich uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f);

 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania tajemnicy informacji oraz zabezpieczenia dokonywanych przez nas transakcji, czyli w uzasadnionym interesie spółek Grupy GSM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obowiązek podania danych

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest umowa, wówczas ich podanie nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania tej umowy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku zawarcia umowy - przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy lub okres niezbędny do udokumentowania faktu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z ciążącymi na nas z mocy prawa obowiązkami, w szczególności udokumentowania tych czynności przed organami skarbowymi;

 2. w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do czasu otrzymania Państwa sprzeciwu względem przetwarzania przez nas danych lub ustalenia, że dane przestały być aktualne, jednak nie dłużej niż na potrzeby udokumentowania podjętych czynności przed organami skarbowymi;

 3. w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych - przez czas wykonywania tych obowiązków a następnie przez okres, w trakcie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;

 4. w przypadku ustalania, dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, po upływie którego dane roszczenia się przedawnią;

 5. w przypadku promocji naszych produktów i usług – do czasu otrzymania Państwa sprzeciwu lub ustalenia, że dane przestały być aktualne nie dłużej niż przez [10] lat;

 6. w przypadku wykorzystywania Państwa danych na cele naszych wewnętrznych analiz – przez okres naszej współpracy i [3] lata po jej zakończeniu;

 7. wprzypadku realizacji naszych celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony mienia oraz realizacji pozostałych celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa: nagrania monitoringu - przez okres 3 miesięcy lub przez okres trwania postępowań, w których te nagrania mogą służyć jako dowód w sprawie, do ich prawomocnego zakończenia; w innych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z naruszeniem bezpieczeństwa, zaistnieniem szkody w mieniu, nienależytą jakością produkcji lub naruszeniem tajemnicy.

Odbiorcy danych

Państwa dane przekazujemy:

 1. wspólnikom

 2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę informatyczną,

 3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, certyfikacyjne, audytowe lub pomoc prawną,

 4. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,

 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową, 

 6. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, w razie nieotrzymania zapłaty za nasze towary lub usługi,

 7. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów,

 8. właściwym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez spółki Grupy GSM przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 

 2. wnioskowania o usunięcie danych, o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz

 3. przeniesienia danych (co dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy i w sposób zautomatyzowany).

Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.